TRADICIONALNE OBRTI IZZIV ZA KULTURNI TURIZEM

Ta publikacija je bila sofinancirana s strani  Evropske unije. Za vsebino v njej  izključno odgovarja zavod  Muzeji Hrvatskog zagorja  in  pod nobenimi pogoji ne odraža stališč  Evropske unije.

Nosilci projekta


SLOVENSKI PARTNERJI

Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj
Cilj delovanja centra je skrb za izboljšanje razvoja lokalne skupnosti Podravja na mednarodnem nivoju, povezovanje in prenos znanja s fakultete in znanstvenih institucij v gospodarstvo in skupno uresničevanje razvojnih idej ustanov ter prenos istih v raziskovalne institucije. Delovanje ZRS Bistre temelji na projektnem delu, ki prvenstveno vpliva na razvoj lokalne skupnosti. Projekti, v katerih sodelujejo institucije, so mednarodni in nacionalni projekti. V sklopu projekta Craftattract je projektni menager na slovenski strani g. Aleš Gačnik, znanstvenik, ki se že leta ukvarja z raziskavami, povezanimi s tradicionalno dediščino in razvojem. Je avtor številnih izdaj na to temo in priznani predavatelj na učiliščih in fakultetah.

Pokrajinski muzej Murska Sobota
Nositelj aktivnosti projekta za Pomurje je Pokrajinski muzej Murska Sobota, središnja ustanova za zaštitu, proučavanje i prezentiranje pokretnog – materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Pomurju, koje broji 27 općina na prekomurskoj i štajerskoj strani. U tom je projektu  partner na slovenskoj strani. Muzej već ima iskustva sa sličnim projektima (Majstorske radionice i kućne djelatnosti, Hetiške tkanine i vezovi, Istočno u raju, Mlinarski put). Središte aktivnosti – organizacija i održavanje majstorskih radionica lokacije su izvan muzeja – na terenu kod obrtnika: Velika Polana, Filovci, Beltinci.

Pokrajinski muzej Ptuj

Pokrajinski muzej Ptuj opći je muzej sa zbirkama i odjelima za arheologiju, povijest, kulturnu povijest, etnologiju, s restauratorskim radionicama i ostalim službama.
Nakon 1945. godine na upravljanje je dobio i dvorski kompleks i tako stekao veći dio sadašnjih zgrada. Istovremeno je širio područje svog djelovanja, te je 1963. godine dobio naziv Pokrajinski muzej Ptuj. Sada djeluje na širem području Ptuja i Ormoža koje je poznato po bogatim prapovijesnim i antičkim nalazištima (rimska Petoviona), razdoblju seoba naroda, srednjovjekovnim i novovjekovnim svjedočenjima o kulturnom i gospodarskom značenju Ptuja i zaleđa i bogatoj narodnoj predaji. Pokrajinski muzej Ptuj nositelj je aktivnosti projekta za područje Podravja.

 

 

HRVAŠKI PARTNERJI

Muzeji Hrvaškega Zagorja, Gornja Stubica
Nosilci aktivnosti so Muzeji Hrvaškega Zagorja s sedežem v Gornji Stubici. Muzeji so ustanovljeni leta 1993 z združevanjem petih specializiranih muzejev na območju Krapinsko-zagorske županije. Muzeji Hrvaškega Zagorja so nacionalni muzej, ustanovitelj pa je Republika Hrvaška. Muzej „Staro selo“ v Kumrovcu je eden izmed sestavnih enot Muzeja Hrvaškega Zagorja in središče aktivnosti, ki se bodo s hrvaške strani odvijale v sklopu projekta Craftattract. Koordinacija projekta bo v Gornji Stubici v sedežu Muzeja Hrvaškega Zagorja. Projektni menager je ravnateljica Muzeja ga. Goranka Horjan, hkrati tudi avtorica idejnega predloga projekta.
Muzeji Hrvaškega Zagorja skrbi za muzejske predmete, ki se nahajajo v prostorih muzeja v stalni postavi in na razstavah, organizira občasne razstave, prireditve, muzejske delavnice in edukativne programe. Posebno pozornost posvečajo mednarodnemu kulturnemu sodelovanju. Aktivni so tudi v Svetovni muzejski organizaciji ICOM, še posebej pa v Komiteju za regionalne muzeje (ICR) in Evropski asociaciji muzejev na prostem.

Krapinsko – zagorska županija, Krapina
Krapinsko-zagorska županija je enota območne (regionalne) samouprave, katere območje predstavlja naravno, zgodovinsko, prometno, gospodarsko, družbeno in samoupravno celoto v okviru Republike Hrvaške, ustanovljena pa je zaradi opravljanja poslov, ki so v interesu tega območja (regije).
Krapinsko-zagorska županija se nahaja v severozahodnem delu Republike Hrvaške in pripada prostoru središčne Hrvaške. Je zasebna geografska celota, ki se razteza od vrhov Maclja in Ivančice na severu do Medvednice na jugovzhodu. Zahodna meja, ki je hkrati tudi državna meja z Republiko Slovenijo, je reka Sotla, vzhodna meja pa je v porečju Krapine in Lonje.
V okviru Programa EU INTERREG III A, Program za sosedstvo Slovenija-Madžarska-Hrvaška, je Županija na Natečaj prijavila 8 projektov, znotraj katerih je tudi projekt CRAFTATTRACT , kjer ima Županija status Nacionalnega partnerja. S tem projektom Krapinsko-zagorska županija dokazuje, da ji mnogo pomeni lastna identiteta in da bo v Zagorju ohranjala tradicionalne obrti. Glede na to, da so cilji Krapinsko-zagorske županije ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih vrednot ter spodbujanje njihovega razvoja, je vključitev v projekt CRAFTATTRACT še en primer, ki bo mladim pokazal, kako je možno s skupnimi močmi realizirati dober projekt.
Županija med drugim zaradi ohranitve in razvoja takšnih dejavnosti dodeljuje nepovratne podpore tradicionalnim obrtem, prvenstveno za izboljšanje delavniških pogojev, razstavljanja na specializiranih sejmih in izdelavo reklamnega materiala.
K
O projektu | Ciljevi | Nositelji | Aktivnosti | Zaključki konference | Kontakti | MHZ, Gornja Stubica | Znanstvenoraziskovalno središće Bistra Ptuj | 2007.

CRAFTATTRACT | TRADICIJSKI OBRTI | TRADICIONALNE OBRTI
English | Hrvatski | Slovenski